1 Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die All Stylez (voortaan AS) sluit met derden en op werkzaamheden die zij uitvoert of die onder haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Onder AS wordt voorts verstaan het terrein van AS of het terrein waarop AS haar werkzaamheden uitvoert.
1.2 Men mag de opgedragen kennis tijdens de lessen niet zonder toestemming overdragen aan buitenstaanders of in schrift verspreiden.
1.3 Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of choreografen zonder toestemming te gebruiken voor optredens elders.

 

2 Inschrijving

2.1 Inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend worden ingeleverd. Alléén dan kun je aan de lessen deelnemen. Je kunt dit inschrijfformulier bij de dansdocent in de les krijgen of via onze site www.allstylez.nl invullen.

2.2 Door dit formulier te ondertekenen, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de betalingsplichtige. Dat is een meerderjarige vanaf 18 jaar; of is de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, een van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige.

2.3 Als je later in een betaaltermijn instroomt, wordt het verschuldigde contributie naar rato aangepast: d.w.z. de lessen voorafgaand aan de inschrijving worden in mindering gebracht op het lesgeld van de lopende betaaltermijn.

2.4 Als je tijdens een betaaltermijn wilt overstappen naar een andere lesdag of lestijd, is dat alleen mogelijk na overleg met de mevrouw Rachel van de Veld, de eigenaresse van de dansschool. 

2.5 Zonder opzegging wordt het lidmaatschap van de lessen automatisch verlengd. De opzegtermijn is twee maanden.*

 

3 Betalingswijze

3.1. Het betalen van lesgeld kan d.m.v zelf overmaken (in 1 betaaltermijn) of automatische incasso (in 10 betaaltermijnen)
3.2 Bij overmaken van het lesgeld dient u er zelf voor zorg te dragen dat er tijdig betaald wordt. Bij een te late betaling wordt € 5,00 per herinnering in rekening gebracht.
3.3 De incassering van het lesgeld gebeurt één keer per betaaltermijn. Het is belangrijk dat er voldoende saldo op je bankrekening staat en je een IBAN nummer doorgeeft zonder incassoblokkade. Voor automatische incasso geldt dat je voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht om stornokosten van € 10,- in rekening te brengen en de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. De incassering van het lesgeld start de eerstvolgende les, na een (eventuele) proefles.
3.4 Wanneer er in betaaltermijnen worden betaald, dan wordt een bedrag van € 2,00 per betalingstermijn in rekening gebracht. N.B.: 1 dansseizoen is tien maanden (september - juni).
3.5 Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Abonnementen kunnen niet opgeschort worden.
3.6 Alleen bij langdurige ziekte kan er in overleg met AS een passende regeling worden getroffen. Afwezigheid wegens ziekte dient dan direct te worden gemeld.
3.7 Er vindt nimmer restitutie van het lesgeld plaats.

 

4 Uitschrijving

4.1 Uitschrijving dient schriftelijk d.m.v. het uitschrijfformulier voor de 25e van de maand binnen te zijn.
4.2 Opzegtermijn is twee maanden en gaat in per volgende maand.
4.3 De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Indien je niet tijdig opzegt, blijf je betalingsplichtig, ook al maak je geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.

 

5 Gevolgen van niet-betaling

5.1 Bij het niet betalen van de contributie, dan wel andere in verband met de activiteiten van AS verschuldigde bedragen, is AS bevoegd de leerling van verdere lessen uit te sluiten en de toegang tot AS te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de leerling om het verschuldigde lesgeld te voldoen onverlet.
5.2 In geval van niet-betaling is het gehele bedrag, verhoogd met € 25,00 administratiekosten, direct ineens opeisbaar.
5.3 AS is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn te vorderen.

 

6 Wijzigen

6.1 Het wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, naam van de leerling, betalingsplichtige etc.) dient zo spoedig mogelijk aan AS worden doorgegeven.
6.2 De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde leerlingenadministratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de administratie van AS.
6.3 Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

 

7 Uitval van lessen

7.1 Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats en verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald.
7.2 Bij verhindering van de docent kunnen de lessen, in onderling overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

 

8 Aansprakelijkheid

8.1 Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts in het geval van gezondheidsklachten en/of blessures.
8.2 Het betreden van AS en het deelnemen van de lessen of andere activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de leerling.
8.3 AS is niet aansprakelijk voor letsel en/of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen AS of als gevolg van het verblijf in AS of op het terrein van AS.
8.4 AS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren of beschadigde zaken.
8.5 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van AS of door de AS gehuurde of gebruikte zaken hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig aan AS te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel verantwoordelijk.

 

9 Actievoorwaarden

9.1 Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties. (Geen korting op korting)
9.2 Het is niet mogelijk om reeds gemaakte inschrijvingen te wijzigen en/of te annuleren.
9.3 Acties gelden voor het goedkoopste lidmaatschap en is niet van toepassing op een selectie abonnement
9.4 Acties kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.
9.5 Acties zijn alleen geldig gedurende desbetreffende periode.

 

10 Lidmaatschap via Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld

10.1 Wanneer je de betaling voor de danslessen via Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld wilt laten verlopen, dan wordt de lidmaatschap afgegeven voor de duur van een jaar.
10.2 Het eventuele resterende bedrag, het bedrag dat door de organisatie niet vergoed wordt, zal van het op het inschrijfformulier opgegeven IBAN nummer worden geïncasseerd. Zonder tijdige opzegging zal een verlenging van het lidmaatschap worden aangevraagd, en zal het eventuele resterende bedrag, op basis van de dan geldende tarieven, worden geïncasseerd.
* Bij lidmaatschap langer dan 12 maanden is de opzegtermijn één maand.

 

11 Recht van All Stylez

11.1 AS kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen of personen uit AS te verwijderen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan.
11.2 Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het lesrooster. AS behoudt zich het recht voor om af te wijken van de verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen.
11.3 In overige gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet, ligt de beslissing uitsluitend bij AS.